TAAL en LEERTHERAPIE

TAAL- en LEERTHERAPIE

In onze praktijk kunt u ook terecht voor de behandeling van leerstoornissen, taalstoornissen, stottertherapie en spraakstoornissen bij kinderen. Ons kinderteam bestaat uit gespecialiseerde en gedreven logopedisten met een hart voor kinderen.

De behandeling wordt steeds voorafgegaan door uitgebreid logopedisch onderzoek en overleg met de school indien aangewezen.
​Wij hanteren steeds een holistische visie, waardoor wij de kinderen in hun totaliteit benaderen.
​​

LEERACHTERSTAND OF LEERSTOORNIS?


Sommige kinderen hebben moeilijkheden met het lezen, schrijven en/of rekenen. Deze moeilijkheden kunnen wijzen op een leerprobleem.

Door de één-op-één begeleiding tijdens logopedische therapie kan de logopedist samen met het kind op zoek gaan naar manieren om de nodige regels onder de knie te krijgen. Als de leermoeilijkheden hardnekkig aanwezig blijven, ondanks logopedische therapie, kan dit wijzen op een leerstoornis. Leerstoornissen kunnen opgesplitst worden in een leesstoornis (dyslexie), schrijfstoornis (dysorthografie) en rekenstoornis (dyscalculie).

Wanneer een kind logopedische therapie volgt, is er steeds een nauwe samenwerking tussen logopedist, de school en de ouders zodat de aangeleerde technieken ook thuis en op school toegepast kunnen worden. Indien nodig, worden er in samenspraak met de school compenserende maatregelen opgesteld.

TAALACHTERSTAND


Het ontwikkelen van de taalvaardigheden is een complex proces dat al vanaf zeer jonge leeftijd begint, maar dit proces verloopt echter niet bij elk kind even vlot. Sommige kinderen ontwikkelen hun taalvaardigheden op een tragere manier dan andere kinderen. In dit geval is er sprake van een taalachterstand. Logopedische therapie kan hierbij helpen om ervoor te zorgen dat een kind dezelfde vaardigheden bezit als leeftijdsgenoten.

Als logopedisten brengen we de talige mijlpalen van het kind in kaarten bekijken we hoe de algemene ontwikkeling is verlopen. Op die manier verkrijgen we een zo compleet mogelijk beeld van het kind. Via verder onderzoek wordt bekeken op welke talige domeinen er sprake is van problemen. Samen met de ouders en leerkrachten wordt dan bepaald op welke manieren we het kind kunnen ondersteunen en waaraan kan gewerkt worden tijdens therapie. Op die manier kunnen we samen proberen om de talige moeilijkheden van kinderen tegemoet te komen en ervoor te zorgen dat communiceren een stuk vlotter verloopt.

TAALACHTERSTAND BIJ MEERTALIGHEID


In onze huidige maatschappij groeien steeds meer kinderen op in een meertalige context. Dit kan voor de nodige uitdagingen zorgen bij zowel het kind als de nabije omgeving. Net zoals bij eentalige kinderen kan er namelijk een probleem optreden bij het ontwikkelen van de talige vaardigheden (dit zowel bij de moedertaal als in het Nederlands).

Hierbij is het wel belangrijk dat er wordt onderzocht of er sprake is van een taalachterstand of dat er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Als logopedist kunnen wij in dit geval informatie verschaffen over een correct taalaanbod en het belang van een sterke moedertaalontwikkeling. Daarnaast onderzoeken we, indien er moeilijkheden optreden bij de taalontwikkeling, zowel de schooltaal als de moedertaal zodat we correcte adviezen kunnen geven en indien nodig therapie opstarten. Dit op een manier die de nodige aandacht besteedt aan alle talen en culturen die het kind omringen tijdens het opgroeien.
Op deze manier kunnen we meertaligheid ombuigen van een uitdaging naar een sterkte!